Zrušenie povinného zmluvného poistenia je jednoduché. Stačí vyplniť jednoduchú žiadosť a poslať ju do poisťovne. Predsalen však existuje niekoľko obmedzení, ktoré musíte rešpektovať. Dnes sa preto pozrieme nato, za akých podmienok sa dá realizovať výpoveď poistnej zmluvy PZP.

Za akých podmienok môžete podať výpoveď PZP?

Existuje hneď niekoľko situácií, kedy je možné bez väčších ťažkostí požiadať o zrušenie PZP. Patrí sem napríklad:

  • Uplynutie doby, na ktorú bolo poistenie dojednané,
  • Neuhradenie poistného v stanovenom termíne
  • Vyradenie auta alebo motocyklu z evidencie vozidiel
  • Predaj vozidla
  • Odcudzenie vozidla
  • Dohoda medzi poisťovňou a poistníkom

Uplynutie doby, na ktorú bolo poistenie dojednané

Ide o najčastejšiu príčinu vypovedania PZP. Väčšina majiteľov vozidiel uzatvára povinné zmluvné poistenie na jeden rok. Má to svoje výhody. Poisťovne pravidelne menia sumu poistného a preto je výhodne si rok čo rok porovnať ponuku PZP. Rýchlo a jednoducho tak dokážete aj vy ušetriť niekedy až desiatky eur.

Neuhradenie poistného v stanovenom termíne

Tento bod je zrejme jasný. Pokiaľ neuhradíte poistné v stanovenom termíne a nebudete reagovať ani na upomienky, zmluva s poisťovňou zanikne.

Vyradenie auta alebo motocyklu z evidencie vozidiel

Opäť pomerne častý jav. V momente, kedy je vozidlo vyradené z evidencie resp. z premávky na pozemných komunikáciách, zaniká povinnosť mať povinné zmluvné poistenie na toto vozidlo. Zároveň tým vzniká právo na výpoveď PZP. K žiadosti na zrušenie zmluvy je potrebné doložiť doklad o vyradení vozidla.

Predaj vozidla

Predajom vozidla taktiež zaniká pôvodnému vlastníkovi povinnosť mať PZP. Nový majiteľ by mal uzavrieť povinné zmluvné poistenie ešte pred zápisom zmeny do evidencie. Je to totiž povinná súčasť pri prepise vozidla. Pri predaji auta alebo motocyklu musíte priložiť k žiadosti o zrušenie poistky kópiu veľkého technického preukazu s novým majiteľom.

Odcudzenie vozidla

Jedna z mnohých nepríjemných starostí pri krádeži auta je aj zrušenie PZP. Ak totiž povinné zmluvné poistenie čo najskôr nevypovedáte, riskujete zodpovednosť za prípadné škody. K výpovedi nezabudnite pripojiť aj protokol o odcudzení vozidla od polície.

Dohoda medzi poisťovňou a poistníkom

Podľa občianskeho zákonníka 40/1964 Zz. § 800 ods 1. môžete zmluvu s poisťovňou vypovedať šesť týždňov (43 dní) pred uplynutím poistného obdobia. Pozor však na jeden podstatný detail. Nestačí, aby bola výpoveď PZP podaná v tomto termíne iba na pošte. Musí už byť doručená priamo do poisťovne.


Kto môže oznámiť vypovedanie zmluvy?

Výpoveď poistnej zmluvy PZP môže len osoba, ktorá zmluvu uzatvorila alebo ním poverená osoba.


Ako oznámiť zrušenie PZP a čo k tomu potrebujete?

Možností, ako oznámiť výpoveď povinného zmluvného poistenia, je viacero. V prvom rade je to poštou. Stačí napísať jednoduchú žiadosť a poslať ju na adresu poistovne. Žiadosť by mala mať základnú formálnu úpravu teda hlavičku, vec a obsah. Môže vyzerať nejak takto:

Ulica 17
000 00, Mesto

Vec: Výpoveď poistnej zmluvy povinného zmluvného poistenia č. 123456

Evidenčné číslo vozidla: EČ123XY

Týmto podávam výpoveď vyššie uvedenej poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ku koncu poistného obdobia/ z dôvodu odcudzenia vozidla/ predaja vozidla atď.

S pozdravom

V meste, dátum


Mnohé poisťovne umožňujú zaslať žiadosť o zánik poistnej zmluvy aj online. Tak či tak budú od vás požadovať vyplnené, podpísané tlačivo a naskenované tlačivo. Pokiaľ máte radšej osobný kontakt, môžete zájsť priamo do poisťovne a riešiť zrušenie zmluvy priamo na mieste.

Na vytvorenie tlačiva môžete využiť aj náš generátor výpovede.


Na čo nezabudnúť pri výpovedi PZP

Pri zrušení povinného zmluvného poistenia je dôležité myslieť na niekoľko vecí. Podľa § 9 ods. 5 zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení máte pri zrušení PZP povinnosť vrátiť doklady potvrdzujúce platnosť poistenia tzv. zelenú kartu. Nie každá poisťovňa na tom trvá, no aj tak si ju radšej uchovajte.

PZP štandardne zaniká dňom doručenia žiadosti do poisťovne. V niektorých prípadoch môže poisťovňa stanoviť ešte tzv. ochrannú lehotu, ktorá býva osem dní. Začína plynúť dňom riadneho oznámenia výpovede.

Nezabudnite, že od momentu zrušenia starej PZP by ste mali mať v platnosti nové povinné zmluvné poistenie. Poistenie vozidla musí na seba nadväzovať. Najjednoduchší spôsob, ako si narýchlo vybaviť novú poistku je online.

V žiadosti o ukončenie poistky nezabudnite požiadať o vrátenie zvyšného poistného (v prípade, že žiadate z iného dôvodu než ku koncu poistného). Taktiež môžete požiadať o potvrdenie o bezškodovom priebehu poistenia.