K prepisu auta dochádza z rôznych príčin. Jedna z nich nastáva aj po úmrtí majiteľa vozidla, kedy je nutné automobil previesť na novú osobu. Proces je veľmi podobný klasickému prepisu. Má však svoje špecifiká. Dnes si preto povieme viac o tejto problematike.

Všetko sa začína dedičským konaním. Bez neho totiž nie je možné riešiť prepis auta po zosnulom. Na klasický prepis vozidla je totiž potrebné doložiť viaceré dokumenty, no hlavne je potrebná účasť oboch osôb. Toho, na ktorého sa auto prepisuje a pôvodného majiteľa. Samozrejme sa tento proces dá zjednodušiť elektronickým podaním resp. splnomocnením na prepis auta.

Z logických dôvodov sa však majiteľ auta nemôže dostaviť resp. podpísať splnomocnenie. A práve preto je dôležité dedičské konanie.

Dedičské konanie a prepis auta

Súčasťou procesu dedenia je aj tzv. osvedčenie o dedičskom konaní. V tomto dokumente je okrem iného uvedené, na koho prechádza majetok po zosnulom. V našom prípade je to auto. Práve osvedčenie o dedičskom konaní bude v ďalšom kroku vystupovať v rovnakej úlohe, ako splnomocnenie na prepis auta.

Prepis auta po zosnulom na dediča

Po vykonaní dedičského konania sa dedič stáva majiteľom vozidla. Môže s ním teda nakladať, ako uzná za vhodné. Môže auto nechať zoštrotovať a definitívne odhlásiť z evidencie vozidiel. Alebo ho môže prihlásiť na seba resp. ho predať.

Pokiaľ chce vozidlo prihlásiť na seba, musí tak urobiť do 30 dní od vydania právoplatného osvedčenia o dedičstve. Zároveň bude na prihlásenie vozidla potrebovať:

 • osvedčenie o dedičskom konaní s vyznačenou právoplatnosťou
 • osvedčenie o evidencii časť I (OEV), ak boli vydané
 • osvedčenie o evidencii časť II (technický preukaz)
 • platné potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (známe tiež, ako povinné zmluvné poistenie)
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa

Pokiaľ je prepis vozidla vedený priamo na dediča, je tento krok oslobodený od poplatku. Platí sa len za prípadné vydanie tabuliek s evidenčným číslom. Správny poplatok je v takom prípade 50€. Prepis auta v tomto prípade môžete vykonať na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte.

Predaj auta po zosnulom

Treťou možnosťou, ktorú dedič má, je predaj auta. V takom prípade je opäť nutné doložiť tieto dokumenty:

 • osvedčenie o dedičskom konaní s vyznačenou právoplatnosťou
 • osvedčenie o evidencii časť I (OEV), ak boli vydané
 • osvedčenie o evidencii časť II (technický preukaz)
 • platné potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa
 • splnomocnenie resp. súhlas budúceho držiteľa prípadne kúpnopredajnú zmluvu v prípade, že nie je kupujúci prítomný pri prepise

Opäť treba počítať so správnymi poplatkami. Ten totiž platí žiadateľ. Za malý a veľký technický preukaz je to spolu 18€. 
Po prepise auta na inú osobu nezabudnite doriešiť odhlásenie PZP. Na tento účel výborne poslúži náš generátor výpovede poistnej zmluvy. Ako dôvod výpovede uveďte zmena vlastníka resp. nájomcu.

Pozor na termíny

Ako sme spomínali vyššie, prepis vozidla je nutné realizovať do 30 dní od vydania osvedčenia o dedičskom konaní. Pokiaľ tento termín prešvihnete, nastáva problém. Pred zápisom budete musieť podrobiť auto kontrole originality. To znamená čas, energiu a peniaze navyše. Pozor! Odborný posudok o originalite nesmie byť starší, ako 15 dní.

Zhrnutie na záver

Prepis auta po zosnulom je veľmi podobný prepisu pri predaji. Namiesto splnomocnenia však vystupuje osvedčenie o dedičskom konaní. Nový majiteľ auta musí do 30 dní auto prihlásiť na seba alebo inú osobu (predať, darovať).

Zdroj: pravda.sk, Ministerstvo vnútra SR

Autor

Komentáře nejsou povoleny.